CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAI

ImageA gazdasági válsággal párhuzamosan egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a Munka Törvénykönyvének csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó rendelkezései, amelyek az utóbbi időben változásokon mentek keresztül. Azokban az esetekben ugyanis, ha a munkáltató 30 napos időtartamon belül nagyobb létszámú munkavállalójának munkaviszonyát kívánja megszüntetni működésével összefüggő ok miatt, nem elegendő csupán a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok alkalmazása, mivel ezeken felül konzultációs, tájékoztatási, valamint bejelentési kötelezettség is terheli.

A gazdasági helyzetből kifolyólag az utóbbi időben megnőtt azoknak a tényezőknek a száma, amelyek arra kényszerítették a munkáltatókat, hogy jelentős létszámcsökkentéseket hajtsanak végre. A kereslet visszaesésére a vállalatok egyes tevékenységek megszüntetésével, a feladatok minimalizálásával, valamint költségcsökkentési szempontból átstrukturálással, a munkakörök összevonásával, legvégső esetben bezárással reagáltak.

A törvényhozó sávos bontásban konkrétan meghatározza, hogy mekkora mértékű munkavállalói létszámcsökkentés esetén kell a munkáltatónak a törvény vonatkozó rendelkezéseinek eleget tenni. A szabályozás kiindulópontja a munkáltató átlagos statisztikai létszáma a döntését megelőző félévben: ha a munkáltató húsznál több, de száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz, ha a munkavállalók száma eléri a százat, de kevesebb háromszáznál, minimum a munkavállalók tíz százaléka, háromszáz, vagy azt meghaladó számú munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja megszüntetni.

Annak feltételei, hogy egy konkrét helyzetben megállapítható legyen a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok alkalmazhatósága a következők: harminc napos időtartamon belül kell megszüntetnie a munkáltatónak a működésével összefüggő ok miatt a fentiekben meghatározott számú munkavállalójának munkaviszonyát. A munkáltatók sok esetben törekszenek arra, hogy a törvényt megkerülve mentesüljenek a rájuk rótt többletkötelezettségek alól. Ennek egyik tipikus esete, amikor a munkaviszony-megszüntetést kisebb csoportokra bontásban valósítják meg, és így a törvény által meghatározott harminc napos intervallum alatt nem érik el ugyan a törvény által meghatározott munkavállalói létszámot, de a gyakorlatban mégis jelentős mennyiségű munkavállalótól válnak meg.

Annak érdekében, hogy a törvényi szabályozás elérje célját a jogalkotó úgy rendelkezett, hogy amennyiben az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat közlésétől –a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondástól, határozott idejű munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló esetén a munkáltató azon nyilatkozatától, mellyel a munkaviszonyt megszünteti, és a munkavállalónak további egy évi – ha a határozott időtartamra létrejött szerződésből ennél kevesebb van hátra, akkor erre az időre – átlagkeresete illeti meg, illetve a munkaviszony megállapodással való megszüntetése esetén a közös megegyezéstől számított harminc napon belül újabb ilyen nyilatkozatot közöl, vagy megállapodást köt, akkor az érintett munkavállalók száma összeadódik, és ezt a munkavállalói létszámot kell irányadónak tekinteni a csoportos létszámcsökkentés megállapítása vonatkozásában.

Melyek azok a kötelezően megvalósítandó feladatok, amelyek elől a munkavállalók elszántan igyekszenek menekülni? Első lépésként ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés megvalósítását tervezi, a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a munkavállalók képviselőivel (jelentheti az üzemi tanácsot, a szakszervezetet, illetve ezek hiányában a munkavállalók képviselőiből álló bizottságot) konzultációt kezdeményezni. A párbeszéd célja, hogy lehetőség szerint megállapodásra jusson a munkáltató a munkavállalókkal főként abban, hogy milyen módon lehet elkerülni a tervezett létszámcsökkentést, melyek azok az intézkedések, melyekkel a döntés következményei enyhíthetők, valamint hogy mi módon lehetne csökkenteni az érintett munkavállalók számát. Annak érdekében, hogy a munkavállalói oldal kellőképpen felkészülhessen az egyeztetésre, a munkáltató köteles legalább hét nappal a konzultáció kezdete előtt írásban tájékoztatni a képviselőket a tervezett leépítések okairól, az érintettek számáról, valamint, hogy mennyi volt a megelőző félévben a munkáltatónál az átlagos statisztikai létszám.

A konzultáció során a munkáltató köteles ismertetni a létszámcsökkentés várható ütemezését, időtartamát, hogy milyen szempontok szerint kerülnek kiválasztásra a munkavállalók, valamint az őket megillető juttatásokat, melyekről korábban a felek nem rendelkeztek. Az egyeztetések kétféle módon érhetnek véget, ha a munkáltató a tervezett csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról dönt, meghatározza az érintettek létszámát, valamint a végrehajtás kezdő és befejező időpontját, ütemezését. Ritkábban fordul elő az az eset, hogy a feleknek sikerül megoldást találniuk, így a csoportos létszámcsökkentés elkerülhetővé válik, és erről írásban meg is állapodnak.

A munkáltató köteles továbbá tájékoztatni az állami foglalkoztatási szervet is a tervezett létszámcsökkentésről, amennyiben döntése véglegessé válik, akkor a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, utolsó munkakörét, szakképzettségét, valamint átlagkeresetét is köteles eljuttatni az állami foglalkoztatási szervhez.

Nem közölheti a felmondást a munkáltató addig, amíg a munkavállaló a rendes felmondás esetére felállított valamely védelem hatálya alatt áll. Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget leírt kötelezettségeinek a munkaviszony megszüntetése kapcsán, a munkáltatói rendes felmondás jogellenes.

Külön rendelkezés vonatkozik azokra az esetekre, amikor a munkáltató jogutód nélkül, végelszámolással, vagy felszámolással szűnik meg. Ezekre az esetekre is irányadóak a korábban már leírt létszámhatárok. A tájékoztatási kötelezettségének a munkáltatói jogkör gyakorlója a megszűnést megelőző harminc napon belül köteles eleget tenni, eljuttatva az állami foglalkoztatási szervhez mindazokat az adatokat, melyeket rendes felmondással megvalósuló csoportos létszámcsökkentés esetére is előír a törvény. A munkáltató jogkör gyakorlója köteles továbbá a megszűnést megelőzően legalább harminc nappal tájékoztatni az érintett munkavállalókat.